Taką umowę w formie papierowej otrzymujesz przy wypożyczaniu.

1. Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem następujący sprzęt wyszczególniony w protokole zdawczo-odbiorczym, niewymagający obsługi przez
etatowego pracownika Wynajmującego. PZO stanowi integralną część umowy najmu.

2. Czas trwania najmu ustala się na okres określony w protokole zdawczo-odbiorczym i może być przedłużony przez Najemcę po uzyskaniu słownej zgody
wynajmującego.

3. Przekazanie i zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

4. Od dnia i godziny podpisania niniejszej Umowy oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty sprzęt.

5. Odstępowanie sprzętu osobom trzecim lub eksploatowanie w sposób niezgodny z przepisami jest niedopuszczalne i uprawnia Wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.

6. Najemca biorąc sprzęt w najem zobowiązany jest:
– eksploatować: sprzęt zgodnie z przepisami technicznymi (dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja eksploatacji, obowiązujące normy i zarządzenia w tym zakresie), BHP i zapewnić obsługę o odpowiednich kwalifikacjach.
– zabezpieczyć sprzęt przed dewastacją, kradzieżą i wpływami atmosferycznymi.
– udostępnić Wynajmującemu sprzęt do dokonania planowanych napraw i przeglądów w ustalonym terminie.
– umożliwić Wynajmującemu kontrolę sprzętu w trakcie jego eksploatacji.
– zwrócić sprzęt w takim stanie, w jakim został przejęty (uwzględniając normalne zużycie w czasie pracy).
– sprawa ubezpieczenia sprzętu użytkowanego przez Najemcę pozostaje w jego gestii.

7. Zabrania się, poza wymianą osprzętu jakichkolwiek napraw, rozbierania, rozkręcania sprzętu i elektronarzędzi, a w szczególności wymiany szczotek, wtyczek, łączników i innych części. Wyżej wymienione czynności pozostają w wyłącznej gestii Wynajmującego i jakiekolwiek odstępstwo od tych zasad pociągać będzie za sobą konsekwencje prawne i finansowe.

8. Wszystkie koszty powstałe wskutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu, braku dozoru lub innych zawinionych przyczyn w trakcie trwania umowy obciążają najemcę. Niezależnie od tego za okres powstałego z w/w przyczyn wyłączenia sprzętu z eksploatacji Najemca ma obowiązek płacić normalną stawkę najmu.

9. Wynajmujący obowiązany jest przekazać sprzęt technicznie sprawny.

10. Koszt energii i paliw dla sprzętu obciąża Najemcę i nie wchodzi w skład stawki najmu.

11. Początek biegu należności za najem sprzętu rozpoczyna się od chwili pobrania sprzętu od Wynajmującego i trwa do chwili zwrotu wg protokołu zdawczo-odbiorczego.

12. Na życzenie Najemcy, Wynajmujący wystawi rachunek za usługę.

13. Nominalny czas pracy sprzętu ustała się na 8 godzin na dobę.

14. Ceny najmu liczone będą wg aktualnego cennika najmu sprzętu podanego wcześniej do wiadomości Najemcy. W przypadkach szczególnych ceny najmu mogą być negocjowane i ustalone odrębnym porozumieniem lub umową. Wynajmującemu należy się od Najemcy dodatkowe wynagrodzenie za dostarczenie na żądanie Najemcy dodatkowego osprzętu.

15. Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy z Najemcą w przypadku:

– naruszenia istotnych postanowień Umowy, a w szczególności pkt. 5,6,7.
– nieuregulowania należności za wynajem sprzętu w terminie określonym w pkt. 12.

16. Najemca jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w ostatnim dniu zakończenia Umowy do godziny 15.00, lub do momentu upływu 6-godzinnego okresu wypożyczenia. W przypadku, jeżeli Najemca nie zwrócił sprzętu w terminie zwrotu określonym w PZO lub też w terminie uzgodnionym pisemnie z Wynajmującym, wówczas zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokość podwójnej stawki czynszu za każdy dzień zwłoki aż do daty zwrotu. W wypadku, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni, Wynajmujący ma prawo do żądania, niezależnie od kary umownej, od Najemcy w miejsce zwrotu sprzętu, kwoty stanowiącej równowartość aktualnej wartości sprzętu nowego. W wypadku braku możliwości ustalenia ceny nowego sprzętu przyjmuje się cenę sprzętu porównywalnego.

17. Najemca nie może żądać obniżenia stawki najmu z powodu niepełnego wykorzystania sprzętu lub zmiany warunków eksploatacji w stosunku do przyjętych w Umowie.

18. Warunki Umowy obowiązują strony bez osobnych wezwań. Ewentualne zmiany warunków umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą obu stron.

19. Na poczet roszczeń Wynajmującego, Najemca wpłaca kaucję w wysokości określonej w protokole zdawczoodbiorczym (PZO).

20. Jeżeli w związku z Umową zachodzi potrzeba ustalenia stanu faktycznego, z którego mogą wynikać skutki prawne, ustalenie to powinno być sformułowane na piśmie, przy udziale przedstawicieli obu stron. W przypadku odmowy udziału jednej ze stron w ustalaniu stanu faktycznego, należy uczynić o tym pisemną wzmiankę.

21. Integralną część niniejszej Umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał. Skutki uszkodzeń i awarii powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

23. W przypadku, jeśli Najemca jest reprezentantem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest on zobowiązany do dołączenia do umowy kopii wyciągu z rejestru handlowego. Natomiast w przypadku, gdy Najemca prowadzi działalność gospodarczą w innej formie jest zobowiązany do dołączenia do umowy kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.